Ledningens aktieinnehav


Styrelseledamöterna och verkställande direktören samt sammanslutningar där dessa utövar bestämmandeinflytande ägde i slutet av 2019 sammanlagt 226.930 aktier i Wärtsilä Oyj Abp, motsvarande 0,04% av aktierna och rösterna. 

Wärtsilä publicerar information om transaktioner som genomförts av personer i ledande ställning och deras närstående när transaktionerna uppnår ett tröskelvärde på 5.000 euro (utan nettning) under ett kalenderår i enlighet med bestämmelserna i MAR-regelförändringar. Från och med den 3.7.2016 publicerar Wärtsilä alla ledningens transaktioner som ett börsmeddelande.
 

Ledningens transaktioner

© 2020 Wärtsilä