INVESTERARE

Proaktivitet och engagemang

Wärtsilä (HEL) 7,47 0,97 2 421 083 OMXH 9 363,02 0,43% 14-07-2020 18:07

Välkommen till Wärtsiläs investerarsidor

Wärtsiläs informationsgivningspolicy uppdaterad för att återspegla förändringar i rapporteringsspråk
Wärtsiläs officiella rapporteringsspråk för regulatoriska offentliggöranden är hädanefter finska och engelska. Allt svenskspråkigt material är tillgängligt fram till slutet av året, därefter stängs den svenskspråkiga koncernwebbsidan.
Disclosure policyTiedonantopolitiikka

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2020
En helt virtuell analytiker- och presskonferens ordnades tisdagen 21.4.2020 kl. 10.00 finsk tid.
Inspelningen från tillfället finns nu tillgänglig.

Delårsrapport Q1 2020
Resultatpresentation Q1 2020

Bolagsstämman 2020
Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma hölls 5.3.2020 i Siipi i Helsingfors Mässcentrum. 
Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma
Koncernchefens presentation på bolagsstämman
Arbetsordning för aktieägarnas nomineringsråd
BelöningspolitikWärtsiläs årsredovisning 2019 publicerad online 
Den elektroniska årsredovisningen innehåller bolagets verksamhetsöversikt, bolagsstyrningsrapporten i sin helhet, rapporten för hållbar utveckling, styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2019.
Broschyren Detta är Wärtsilä finns även tillgänglig. 

Wärtsilä år 2019

Januari-mars 2020

 • Orderingången minskade med 12% till 1.247 miljoner euro (1.416)
 • Orderstocken minskade med 4% och uppgick till 5.745 miljoner euro (5.977) i slutet av perioden
 • Omsättningen ökade med 2% till 1.170 miljoner euro (1.151)
 • Orderingången i förhållande till omsättningen  uppgick till 1,07 (1,23)
 • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 56 miljoner euro (102), dvs. 4,8% av omsättningen (8,9)
 • Resultatet per aktie minskade till 0,05 euro (0,10)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 42 miljoner euro (35)

IR-teamet

Natalia Valtasaari

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
tel. +358 10 709 5637
e-post: natalia.valtasaari@wartsila.com
LinkedIn
Emilia Rantala

Emilia Rantala
Investerarrelationschef
tel. +358 10 709 1114
e-post: emilia.rantala@wartsila.com
LinkedIn
Alexandra Carlzen

Alexandra Carlzén
Koordinator, Investerarrelationer
tel. +358 10 709 5445
e-post: alexandra.carlzen@wartsila.com
LinkedIn

Senaste meddelanden

Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2019

by Wärtsilä Corporation | okt 25, 2019

WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

Tredje kvartalet belastades av projektrelaterade utmaningar och låg efterfrågan på utrustning – serviceaktiviteten var sund

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2019. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2019/q3/startsida/ och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET 2019

 • Orderingången minskade med 29% till 979 miljoner euro (1.372)
 • Omsättningen minskade med 16% till 1.118 miljoner euro (1.330)
 • Orderingången jämfört med faktureringen uppgick till 0,88 (1,03)
 • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 39 miljoner euro (141), dvs. 3,5% av omsättningen (10,6).
 • Resultatet per aktie minskade till -0,01 euro (0,17)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till -61 miljoner euro (122)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2019

 • Orderingången minskade med 15% till 3.772 miljoner euro (4.433)
 • Orderstocken ökade med 6% och uppgick till 6.294 miljoner euro (5.918) i slutet av perioden
 • Omsättningen minskade med 4% till 3.486 miljoner euro (3.642)
 • Orderingången jämfört med faktureringen uppgick till 1,08 (1,22)
 • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 254 miljoner euro (352), dvs. 7,3% av omsättningen (9,7)
 • Resultatet per aktie minskade till 0,20 euro (0,39)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till -63 miljoner euro (121)

I september meddelade Wärtsilä att helårsresultatet kommer att påverkas av en engångskostnad på 150 miljoner euro för överskridningar av projektkostnader inom affärsområdena Wärtsilä Marine och Wärtsilä Energy. Av den totala utgiften har 84 miljoner euro har redovisats i januari-september 2019 och 65 miljoner i det tredje kvartalet.

WÄRTSILÄS UTSIKTER

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under de kommande 12 månaderna väntas bli något lägre än under de föregående 12 månaderna. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

 • Dämpad inom Wärtsilä Marine-affärsområdet på grund av minskade fartygsbeställningar och en nedgång i efterfrågan på skrubberlösningar efter fjolårets exceptionellt höga nivå. Verksamheten på marknaden för marintjänster väntas vara stabil.
 • Svag inom Wärtsilä Energy-affärsområdet (nedgraderad från dämpad). Marknadsförhållandena inom energiindustrin är utmanande, eftersom det snabbt förändrande energilandskapet skapar osäkerhet bland kunderna. Den geopolitiska och ekonomiska omgivningen leder till ytterligare fördröjningar i beslutsfattandet. Efterfrågan på energitjänster väntas vara stabil.

För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2019 till 1.708 miljoner euro (1.364). Siffran omfattar mest leveranser av utrustning. Det jämförbara rörelseresultatet för helåret 2019 förväntas bli cirka 100 miljoner euro lägre än under det föregående året (577 miljoner euro i 2018).

JAAKKO ESKOLA, KONCERNCHEF

"Tredje kvartalet visade sig vara en utmaning för Wärtsilä, både när det gäller efterfrågan på utrustning och den finansiella utvecklingen. Minskningen i orderingången berodde på färre fartygsbeställningar, en försvagad efterfrågan på skrubbersystem samt ett fortsatt långsamt beslutsfattande på energimarknaden. Projektpipelinen är solid inom bägge affärsområdena, men ordertimingen är svår att förutse och konkurrensen ökar. Pristrycket är en utmaning i den rådande marknadsomgivningen. Jag är nöjd att trots utmaningarna vi står inför inom utrustningsverksamheten har serviceaktivitetens utveckling varit sund.

Wärtsiläs finansiella resultat var betydligt lägre än året innan. Nedgången i omsättningen var väntad, eftersom leveranserna av energiutrustning och skrubbersystem koncentreras till senare delen av året. Däremot försvagades vårt rörelseresultat av oförutsedda kostnadsöverskridningar i ett antal komplexa marin- och energiprojekt. Helårsresultatet kommer att påverkas av en engångskostnad på 150 miljoner euro, varav 84 miljoner euro redan har redovisats. En genomgång av dessa projekt avslöjade felaktiga antaganden i kostnadskalkylerna, otillräcklig riskidentifiering och leverantörsrelaterade utmaningar. Vi har vidtagit åtgärder för att undvika att liknande problem uppstår i framtiden. Dessa inbegriper strängare kontroller av tekniska bedömningar och processen för godkännande av leverantörer samt förstärkning av projektledningsorganisationen. Dessa åtgärder siktar på att förbättra kvaliteten på genomförandet av projekt och säkerställa identifieringen av risker och möjligheter. Jag är övertygad om att detta kommer att göra det möjligt för oss att leva upp till vårt rykte för att tillhandahålla högkvalitativa och värdehöjande lösningar."

NYCKELTAL

MEUR 7-9/
2019
7-9/
2018
För-
ändring
1-9/
2019
1-9/
2018
För-
ändring
2018
Orderingång 979 1 372 -29% 3 772 4 433 -15% 6 307
varav service 679 640 6% 1 954 1 898 3% 2 598
Orderstock i slutet av perioden 6 294 5 918 6% 6 166
Omsättning 1 118 1 330 -16% 3 486 3 642 -4% 5 174
varav service 578 571 1% 1 762 1 688 4% 2 419
Orderingång i förhållande till omsättning 0,88 1,03 1,08 1,22 1,22
Rörelseresultat 11 141 -92% 198 337 -41% 543
% av omsättningen 1,0 10,6 5,7 9,2 10,5
Jämförbart rörelseresultat* 39 141 -72% 254 352 -28% 577
% av omsättningen 3,5 10,6 7,3 9,7 11,2
Jämförbart justerat EBITA** 49 152 -68% 285 384 -26% 621
% av omsättningen 4,4 11,5 8,2 10,5 12,0
Resultat före skatter -0 130 -100% 162 308 -48% 502
Resultat/aktie, EUR -0,01 0,17 0,20 0,39 0,65
Kassaflöde från rörelseverksamheten -61 122 -63 121 470
Räntebärande lån, netto, i slutet av perioden*** 987 647 333
Bruttoinvesteringar 79 258 306
Nettoskuldsättningsgrad 0,44 0,28 0,14
Soliditet, % 39,4 43,7 44,4
Personal i slutet av perioden 19 018 19 420 -2% 19 294

*Jämförelsestörande poster under tredje kvartalet 2019 omfattade kostnader huvudsakligen för omstruktureringsprogram på 28 miljoner euro (0). Jämförelsestörande poster i januari-september uppgick till 56 miljoner euro (15).
**Jämförbart justerat EBITA visas exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.
***Ökningen i räntebärande lån beror till stor del på inkluderandet av leasingskulder i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden.

Från och med det första kvartalet 2019 har Wärtsiläs finansiella rapportering ändrats för att återspegla dess nya organisationsstruktur. De två affärsområdena, Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet, utgör de segment som rapporteras. Den finansiella rapporteringen för 2018 har justerats för att återspegla dessa förändringar. Inom Wärtsilä Marine-affärsområdet har orderingången och omsättningen för eftermontering av avgasreningssystem överförts från service till ny utrustning. Jämförelsesiffrorna har justerats i enlighet med detta.

Wärtsilä redovisar vissa alternativa resultatsiffror i enlighet med de riktlinjer som utfärdats av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA). Definitionen av dessa alternativa nyckeltal presenteras i beräkningarna av finansiella nyckeltal i slutet av denna delårsrapport.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas idag, fredagen 25.10.2019 kl. 10.00 finsk tid på Wärtsilä Helsinki Campus, Hiililaiturinkuja 2, Helsingfors, Finland. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses genom att registrera sig på adressen: http://www.mediaserver.fi/live/wartsila.

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress: http://emea.directeventreg.com/registration/3683345. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tryck *0 och operatören hjälper er. Tryck *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och för att lägga på ljudet igen.   

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på Wärtsiläs webbsida senare under dagen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arjen Berends
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5444
arjen.berends@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com


För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Direktör för Kommunikation, Varumärke och Marknadsföring
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com


Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com 

Delarsrapport Q3 2019

© 2020 Wärtsilä