FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Viser vei mot verdens første utslippsfrie supplyskip

  • Pressemelding
23 januar 2020 at 11:00 W. Europe Standard Time

Siden 2003 har Wärtsilä og Eidesvik Offshore samarbeidet om utvikling og verifisering av ny miljøteknologi. Nå deltar de to selskapene, samen med Equinor, Prototech og en rekke andre norske og europeiske selskap, i demonstrasjonsprosjektet ShipFC, som skal gjøre «Viking Energy» til verdens første utslippsfrie forsyningsskip – drevet av brenselceller som bruker ammoniakk som drivstoff.

Mange i shippingbransjen regner ammoniakk som et av de aktuelle framtidige drivstoff for å oppnå nullutslipp fra skipsfarten. Gjennom EU-prosjektet ShipFC, skal partnerne inkludert Eidesvik Offshore, Equinor, Prototech og Wärtsilä nå finne svar. Gjennom et seksårig demonstrasjonsprosjekt skal de innvolverte teste et nytt energisystem basert på brenselceller som bruker ammoniakk som drivstoff. Løsningen skal prøves ut på Eidesviks supplyskip «Viking Energy», og teknologien vil gjøre den 17 år gamle arbeidshesten til verdens første utslippsfrie forsyningsfartøy når grønn ammoniakk benyttes som drivstoff.

– Ett steg nærmere 2050-målet til IMO

– Brenselcellemoduler med en samlet effekt på 2 MW vil bli installert om bord i «Viking Energy» i 2023. Skipet skal så operere til havs i ett år med det nye energisystemet, og målet er å kunne dokumentere null skadelige utslipp fra skipet i tiden det går på ammoniakk. For skipsfarten vil slike resultater bety at vi er ett steg nærmere IMOs mål om minst 50 prosent reduksjon i utslippene av drivhusgasser fra internasjonal skipsfart innen 2050, sier Ingve Sørfonn, leder for teknologi og utvikling i Marine Electrical Systems i Wärtsilä.

Wärtsiläs bidrag i pionerarbeidet på «Viking Energy» er utvikling og leveranse av alt elektrisk utstyr, alt kontrollutstyr, samt systemene for lagring og distribusjon av ammoniakk om bord. I tillegg får selskapet også ansvar for all integrasjon og alt designarbeid som kreves for å få på plass det nye energisystemet i «Viking Energy». I sum betyr dette at flere forretningsområder i Wärtsilä blir involvert.

Gir viktige svar til skipsfartens veivalg

– Ved å kvalifisere ny teknologi som gir framtidens skip fleksibilitet til å velge mellom ulike drivstoff, vil ammoniakkprosjektet bidra med viktige svar på hvilke teknologier og drivstoff skipsfarten skal satse på framover. Det er i dag få som tror at ett enkelt drivstoff vil ta over somfremtidens drivstoff, så muligheten til å benytte flere ulike drivstoff blir viktig for å nå målene om utslippsreduksjoner til sjøs, påpeker Sørfonn.

– Vi har hatt et langvarig og fruktbart samarbeid med Eidesvik, og ser fram til å skape nye resultater sammen med dem og Equinor og andre i ammoniakkprosjektet på «Viking Energy». Samtidig gleder vi oss til videre samarbeid med brenselcelleintegratoren Prototech. Deres teknologi blir helt avgjørende for suksess, fortsetter Sørfonn – og legger til at Ship FC er tildelt 100 millioner kroner fra Horizon2020 og FCH JU. I tillegg bidrar også partnerene med finansiering, sammen med det norske virkemiddelapparat. Prosjektet koordineres av NCE Maritime CleanTech.

Tuftet på 15 års forskning i regi av Eidesvik og Wärtsilä

Eidesvik Offshore og Wärtsilä Norway har siden 2003 hatt et tett industrielt samarbeid for å utvikle grønnere og mer effektive fartøy. Den gang gjorde Wärtsiläs dualfuel-motorer «Viking Energy» til verdens første forsyningsskip drevet av LNG. Samme år etablerte de to selskapene også forskningsprogrammet «FellowSHIP», sammen med DNVGL. Det 15 år lange programmet ble  avgjørende for utviklingen av hybride energiløsninger og kvalifisering av brenselcelleteknologi på skip.

Fra 2009 til 2015 var Eidesvik-skipet «Viking Lady» flytende laboratorium for FellowSHIP-programmet, med blant annet over 20.000 timers stabil drift med LNG-drevne brenselceller og uttesting av hybridanlegg med batterier. Dette bidro til å gjøre forsyningsfartøyet fortjent til betegnelsen «verdens viktigste skip på vei mot maritim lav- og nullutslippsteknologi». Under klimatoppmøtet i København i desember 2009 ble skipet vist fram som en del av det offisielle programmet, og i 2012 kom «Viking Lady» på listen over de 100 viktigste innovasjoner for en bærekraftig framtid.

– FellowShip-programmet på «Viking Lady» er en av bærebjelkene for ammoniakkprosjektet på «Viking Energy». Teknologiløsningene Wärtsilä har gitt oss gjennom årene, helt fra satsingen på LNG i 2003, via brenselcelle- og hybridløsninger, og fram til satsingen på ammoniakk, har vært meget viktige for å komme hit vi er i dag, sier Vermund Hjelland, leder for teknologi og utvikling i Eidesvik Offshore.

-------------------

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Ingve Sørfonn, leder for teknologi og utvikling i Marine Electrical Systems i Wärtsilä
Tlf.  0047 95732581
E-post: Ingve.Sorfonn@wartsila.com

 

 


© 2020 Wärtsilä