Wärtsiläs leveransenhet i Vasa sparar energi med ny teknik

  • Lokalt pressmeddelande
12. november 2014 kl 10:00 FLE Standard Time

Wärtsilä Finland Oy har förbundit sig att minska energiförbrukningen med åtminstone 10 % till år 2016 jämfört med den genomsnittliga energiförbrukningen år 2005. Man har redan tidigare vidtagit många energibesparande åtgärder och nu kommer man att ta ytterligare ett större steg framåt med hjälp av ny konverterteknik. En innovativ effektomvandlare som tas i fullt bruk sommaren 2015 gör det möjligt att i det nationella elnätet utnyttja den energi som genereras vid provkörning av Wärtsiläs motorer. Installationen av effektomvandlaren är en del av en energisparutredning med åtföljande åtgärdsförslag som Granlund Oy har utfört åt Wärtsilä.

Granlund har i sin utredning föreslagit ett antal åtgärder för att spara energi inom Wärtsiläs produktion och fastigheter. En betydande del av energiinbesparingen kommer att uppnås med hjälp av effektomvandlaren, som representerar ny konverterteknik inom metallindustrin och som baserar sig på den teknik som används i vindkraftverk.

Det finns väsentlig elproduktionspotential i provkörningen av kundmotorer, eftersom det i tillägg till befintlig fjärrvärmeproduktion årligen genereras upp till 10 000 MWh elenergi, som via effektomvandlare kan överföras till det nationella elnätet. Mängden tillvaratagen energi i provkörningen motsvarar den årliga uppvärmningen av ca 300 eluppvärmda egnahemshus och minskar koldioxidutsläppen i Finlands elproduktion med ca 2 200 ton årligen. Installationen förverkligas i två steg och efter ibruktagandet av den andra fasen sommaren 2015 kan man mata el till elnätet med en effekt på t.o.m. 26 MW.

– Energiförbrukningsprofilen i Vasa leveransenhet är speciell, eftersom den största förbrukningen sker i form av bränsle när man provkör kundmotorerna. Det betyder att de största inbesparningarna också kan göras genom att ta till vara den energi som genereras vid provkörningarna. Utan den här installationen skulle vi inte kunna uppnå vårt sparmål på 10 %, tror Heikki Humalamäki som är projektansvarig på Wärtsilä.

Wärtsilä deltar i näringslivets energieffektivitetsavtal för åren 2008-2016, som är en fortsättning på handels- och industriministeriets frivilliga energisparavtal från år 1997. Näringslivets energieffektivitetsavtal innehåller en riktgivande energisparmålsättning om 9 % för år 2016, vilken Wärtsilä försöker överstiga med 1 procentenhet.

– Förutom att Wärtsilä erbjuder sina kunder hållbara kraftlösningar för marin- och energimarknaderna har vi också förbundit oss till ett hållbart verksamhetssätt i vår egen verksamhet. Wärtsilä gick tidigt med i det frivilliga energisparavtalet och har sedan dess samarbetat med bl.a. Granlund Oy för att kontinuerligt spara energi, säger Marko Vainikka, direktör för samhällsrelationer och hållbar utveckling på Wärtsilä.

Vasaföretagen The Switch och VEO levererar utrustning till projektet.

Tilläggsinformation
Heikki Humalamäki
projektansvarig
Wärtsilä Finland Oy
tel. 010 709 2478
heikki.humalamaki@wartsila.com

Marica Lassus
kommunikationsdirektör
Wärtsilä Finland Oy
tel. 050 2094
marica.lassus@wartsila.com

Matti Urjo
avdelningschef
Granlund Oy
tel. 050 525 2242
matti.urjo@granlund.fi

© 2020 Wärtsilä