Wärtsiläs bokslutskommuniké januari-december 2019

Wärtsilä Corporation,
 • Börsmeddelande
30. januari 2020 kl 08:30 FLE Standard Time

WÄRTSILÄS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2019

2019 – ett år präglat av svåra marknadsförhållanden och projektrelaterade utmaningar

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs bokslutskommuniké 2019. En pdf-version av den fullständiga bokslutskommunikén finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2019/q4/startsida/ och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER FJÄRDE KVARTALET 2019

 • Orderingången minskade med 17% till 1.555 miljoner euro (1.874)
 • Omsättningen ökade med 10% till 1.684 miljoner euro (1.532)
 • Orderingången i förhållande till omsättningen var 0,92 (1,22)
 • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 202 miljoner euro (226), dvs. 12,0% av omsättningen (14,7)
 • Resultatet per aktie minskade till 0,17 euro (0,25)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 295 miljoner euro (349)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-DECEMBER 2019

 • Orderingången minskade med 16% till 5.327 miljoner euro (6.307)
 • Orderstocken minskade med 5% och uppgick till 5.878 miljoner euro (6.166) i slutet av perioden
 • Omsättningen var stabil och uppgick till 5.170 miljoner euro (5.174)
 • Orderingången i förhållande till omsättningen var 1,03 (1,22)
 • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 457 miljoner euro (577), dvs. 8,8% av omsättningen (11,2)
 • Resultatet per aktie minskade till 0,37 euro (0,65)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 232 miljoner euro (470)
 • Dividendförslag 0,48 euro per aktie (0,48)

I det jämförbara rörelseresultatet ingår utgifter för projektrelaterade kostnadsöverskridningar inom affärsområdena Marine och Energy som uppgick till 68 miljoner euro under fjärde kvartalet och 152 miljoner euro för hela 2019.

Wärtsiläs utsikter

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under de kommande 12 månaderna väntas bli något lägre än under de föregående 12 månaderna. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

 • Dämpad inom Wärtsilä Marine Business. De fåtaliga fartygsbeställningarna förväntas påverka antalet order på utrustning.
 • Dämpad inom Wärtsilä Energy Business. Även om en viss återhämtning förväntas i orderingången för utrustning, är marknadsvillkoren fortfarande en utmaning.

För närvarande uppgår Wärtsiläs orderstock för leveranser 2020 till 3.571 miljoner euro (3.696). Siffran omfattar mest leveranser av utrustning.

Jaakko Eskola, koncernchef

"År 2019 kännetecknades av en svår efterfrågemiljö och ett svagt ekonomiskt resultat. Även om ökningen i både leveranserna av marinutrustning och servicevolymerna resulterade i en stabil omsättning för koncernen, var vårt rörelseresultat långt under föregående år. Under andra halvåret försvagades resultatet av kostnadsöverskridningar för några komplexa marin- och energiprojekt till följd av felaktiga antaganden i kostnadsestimat, otillräcklig riskidentifiering och leverantörsrelaterade utmaningar. Nedgången i energileveranserna och effekterna av industrifackets tredagarsstrejk i Finland i december belastade vårt rörelseresultat ytterligare.

Orderingången för både marin- och energirelaterad utrustning ökade under fjärde kvartalet, men detta räckte inte för att höja ordernivån till föregående års nivå. På marinmarknaden nådde fartygsbeställningarna inte upp till de inledande prognoserna, vilket till stor del berodde på oron för konsekvenserna av den geopolitiska utvecklingen för sjötransporterna. Dessutom minskade efterfrågan på skrubbrar från en exceptionellt hög nivå föregående år till följd av osäkerheten i fråga om priset på och tillgången till bunkerbränslen. I detta sammanhang kan vi glädja oss åt orderingången för utrustning inom Marine-affärsverksamheten som stöddes av den fortsatta aktiviteten inom specialfartyg, såsom kryssnings- och gastankfartyg. Inom energisektorn minskade efterfrågan på nya kraftverk som drivs med gas och flytande bränslen kraftigt under året, eftersom den makroekonomiska osäkerheten och den pågående energiomställningen sköt upp investeringsbeslut. Medan orderingången för utrustning inom Energy-affärsverksamheten var mycket mindre än året innan, utvecklades orderingången för energirelaterad service väl tack vare en rekordhög orderingång för långsiktiga serviceavtal.

Affärsmiljön väntas förbli en utmaning under det kommande året. Därför är vi fortsatt försiktiga med efterfrågeutsikterna. Vi kommer att fokusera på att förbättra den operativa effektiviteten och optimera vår portfölj i syfte att mildra den kortsiktiga motvinden när det gäller prissättningen och mixen så långt som möjligt. Leveranserna av de projekt som berörs av kostnadsöverskridningar kommer också att belasta vårt resultat. Jag är dock övertygad om att de åtgärder som vi har vidtagit för att skärpa riskanalysen och de tekniska bedömningarna samt för att stärka vår projektledningsorganisation kommer att förhindra liknande problem i framtiden.

Framöver kommer energiproduktionen och sjötransporterna i hög grad att påverkas av kraven på ett mindre miljöavtryck. Med sitt breda utbud av flexibel teknik och stark intern kunskap har Wärtsilä de lösningar som behövs för att möjliggöra en övergång till koldioxidsnåla energikällor på våra båda slutmarknader. Dessutom kommer vi att fortsätta att stärka livscykelpartnerskapen med våra kunder för att stödja utvecklingen mot vårt långsiktiga mål som går ut på lönsam tillväxt."

NYCKELTAL

MEUR 10-12/
2019
10-12/
2018
För-
ändring
1-12/
2019
1-12/
2018
För-
ändring
Orderingång 1 555 1 874 -17% 5 327 6 307 -16%
varav service 722 700 3% 2 676 2 598 3%
Orderstock i slutet av perioden       5 878 6 166 -5%
Omsättning 1 684 1 532 10% 5 170 5 174 -0%
varav service 740 731 1% 2 502 2 419 3%
Orderingång i förhållande till omsättning 0,92 1,22   1,03 1,22  
Rörelseresultat 164 206 -20% 362 543 -33%
% av omsättningen 9,7 13,4   7,0 10,5  
Jämförbart rörelseresultat* 202 226 -10% 457 577 -21%
% av omsättningen 12,0 14,7   8,8 11,2  
Jämförbart justerat EBITA** 213 237 -10% 498 621 -20%
% av omsättningen 12,6 15,4   9,6 12,0  
Resultat före skatter 153 194 -21% 315 502 -37%
Resultat/aktie, EUR 0,17 0,25   0,37 0,65  
Kassaflöde från rörelseverksamheten 295 349   232 470  
Räntebärande lån, netto, i slutet av perioden***       726 333  
Bruttoinvesteringar       122 306  
Nettoskuldsättningsgrad       0,30 0,14  
Soliditet, %       40,80 44,40  
Personal i slutet av perioden       18 795 19 294 -3%

*Jämförelsestörande poster under fjärde kvartalet 2019 omfattade kostnader på 39 miljoner euro (20). Jämförelsestörande poster i januari-december uppgick till 95 miljoner euro (35).
**Jämförbart justerat EBITA visas exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.
***Ökningen i räntebärande lån beror till en viss del på inkluderandet av leasingskulder i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden.

Under första kvartalet 2019 ändrades Wärtsiläs finansiella rapportering på grund av bolagets nya organisationsstruktur. Den finansiella rapporteringen för 2018 har justerats för att återspegla denna förändring. De två affärsområdena Wärtsilä Marine och Wärtsilä Energy utgör de rapporterade segmenten. Wärtsilä kommer dessutom att redovisa den servicerelaterade orderingången och omsättningen för de två segmenten. Inom Wärtsilä Marine -affärsområdet har orderingången och omsättningen för eftermontering av skrubbrar överförts från service till ny utrustning. Jämförelsesiffrorna har justerats i enlighet med detta.

Wärtsilä redovisar vissa alternativa resultatsiffror i enlighet med de riktlinjer som utfärdats av Europeiska värdepappers-och marknadsmyndigheten (ESMA). Definitionen av dessa alternativa resultatsiffror presenteras i beräkningarna av finansiella nyckeltal i slutet av rapporten.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DIVIDEND

Styrelsen föreslår att en dividend på 0,48 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2019. Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till 993.534.893,15 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst utgör 239.590.080,77 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 591.723.390. Dividenden betalas i två rater.

Den första dividendraten på 0,24 euro/aktie betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen 9.3.2020 är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas 16.3.2020.

Den andra dividendraten på 0,24 euro/aktie betalas i september 2020. Den andra dividendraten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen och utbetalningsdagen fastställs av styrelsen på sitt möte 8.9.2020. Avstämningsdagen för den andra raten enligt de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet skulle infalla 10.9.2020 och utbetalningsdagen 17.9.2020.

Årsredovisningen 2019, innehållande bokslutet och verksamhetsberättelsen, är tillgänglig på företagets webbplats www.wartsila.com och www.wartsilareports.com vecka 7.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas idag, torsdagen 30.1.2020 kl. 10.00 finsk tid på Wärtsilä Helsinki Campus, Hiililaiturinkuja 2, Helsingfors, Finland. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses genom att registrera sig på adressen: http://www.mediaserver.fi/live/wartsila.

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress: http://emea.directeventreg.com/registration/4569555. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tryck *0 och operatören hjälper er. Tryck *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och för att lägga på ljudet igen.  

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på Wärtsiläs webbsida senare under dagen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arjen Berends
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5444
arjen.berends@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

 

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Direktör för Kommunikation, Varumärke och Marknadsföring
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com


Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2019 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com 

Bokslutskommuniké 2019

© 2021 Wärtsilä