Wärtsiläs delårsrapport januari–mars 2020

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
21. april 2020 kl 08:30 FLE Standard Time

Wärtsiläs delårsrapport januari–mars 2020

Omsättningen stabil, lönsamheten belastad av covid-19 konsekvenserna och mixen

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs delårsrapport januari–mars 2020. En pdf-version av den fullständiga delårsrapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI–MARS 2020

  • Orderingången minskade med 12% till 1.247 miljoner euro (1.416)
  • Orderstocken minskade med 4% och uppgick till 5.745 miljoner euro (5.977) i slutet av perioden
  • Omsättningen ökade med 2% till 1.170 miljoner euro (1.151)
  • Orderingången i förhållande till omsättningen  uppgick till 1,07 (1,23)
  • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 56 miljoner euro (102), dvs. 4,8% av omsättningen (8,9)
  • Resultatet per aktie minskade till 0,05 euro (0,10)
  • Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 42 miljoner euro (35)

Wärtsiläs utsikter

De marknader där Wärtsilä är verksamt påverkas av utbrottet av coronaviruset (COVID-19) och de åtgärder som vidtagits för att begränsa den globala pandemin. Detta kommer att väsentligt påverka Wärtsiläs omsättning och resultat för 2020 från och med mars. Den fullständiga finansiella inverkan kan inte för närvarande kvantifieras, eftersom den beror på de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av viruset och deras varaktighet samt hur snabbt marknaden återhämtar sig. Därför drog Wärtsilä tillbaka sina marknadsutsikter för 2020 den 31.3.2020 i avvaktan på en förbättrad sikt.

Jaakko Eskola, koncernchef

"Under första kvartalet 2020 präglades Wärtsiläs affärsmiljö av den plötsligt ökade osäkerheten kring coronaviruspandemin och dess långsiktiga inverkan på den globala ekonomin. Omsättningen förbättrades något från den motsvarande perioden året innan, tack vare de ökade utrustningsleveranserna och serviceverksamheten inom Marine-affärsområdet. Leveranserna av energiutrustning minskade å andra sidan på grund av timingen för projekt och vissa COVID-19 relaterade förseningar. Vidtagna åtgärder för att begränsa spridningen av COVID-19 har lett till att fabriker har lägre kapacitet än vanligt och att personalen inom fältservice har begränsad rörlighet. Vårt rörelseresultat belastades följaktligen av en större andel fasta kostnaderna, samt av servicemixen och de projektleveranserna som vi i fjol meddelade skulle påverkas av kostnadsöverskridanden.

Efterfrågan under första kvartalet var rimlig med tanke på de rådande marknadsförhållandena. Nedgången i den marina orderingången berodde till stor del på bristen på skrubberinvesteringar på grund av att skillnaderna mellan priserna på olika bränslen minskade. Energy-affärsområdets orderingång förbättrades inom utrustning tack vare nyckelfärdiga kontrakt för två stora kraftverk i Latinamerika. Effekterna av coronaviruspandemin blir allt tydligare i efterfrågemiljön. Kryssningssegmentet har drabbats speciellt hårt av försiktighetsåtgärder som vidtagits för att begränsa virusspridningen, medan inom flera kraftverksprojekt har verksamheten tillfälligt lagts ner. Risken för en svagare ekonomiskt aktivitet har fått redare och operatörer att omvärdera sina investeringar. På motsvarande sätt har de försämrade makroekonomiska förhållandena och den förväntade minskningen i elförbrukningen på energimarknaden lett till att kunderna skjutit upp investeringsbeslut om ny kraftproduktionskapacitet.

De försvagade efterfrågeutsikterna, i kombination med förväntade leveransförskjutningar och utmaningar när det gäller tillträde till kunders anläggningar, kommer att ha en väsentlig inverkan på vår finansiella utveckling i år. För att motverka dessa konsekvenser har vi vidtagit proaktiva åtgärder för att minska våra kostnader med kring 100 miljoner euro genom att förkorta arbetstiden och införa permitteringar samt genom att begränsa användningen av extern personal och konsulter. De första konkreta åtgärder har vidtagits i enheter där verksamheten drabbats av pandemin.

Även om det är nödvändigt att justera vår kostnadsstruktur måste vi också säkra vår förmåga att ta till vara framtida tillväxtmöjligheter. I detta sammanhang är omorganiseringen av Marine-affärsområdet i tre oberoende affärsområden centralt. Det kommer att göra det möjligt för oss att påskynda genomförandet av strategin och förenkla affärsstrukturen för att göra vårt beslutsfattande smidigare och snabbare. Även om vi minskar rörliga utgifter är vi fast beslutna att fortsätta investera i de FoU-projekt som är avgörande för vår långsiktiga framgång. Bland annat satsar vi aktivt på att utveckla användningen av alternativa, kommersiellt tillgängliga och miljövänliga bränslen för att minska utsläppen av växthusgaserna inom sjöfarts- och energisektorerna. Därför är jag glad över att kunna belysa de framsteg vi nyligen har gjort när det gäller att testa användningen av ammoniak i våra motorer och bränslesystem, liksom den finansiering vi har fått för projektet X-Ahead. Syftet med detta projekt är att utveckla djup expertis när det gäller den tekniska och affärsmässiga potentialen hos Power-to-X, som kommer att främja en koldioxidneutral ekonomi. Dessa initiativ är ett tecken på vårt engagemang för att främja hållbara samhällen genom smart teknik."

NYCKELTAL

MEUR 1–3/2020 1–3/2019 För-
ändring
2019
Orderingång 1 247 1 416 -12% 5 327
varav service 627 653 -4% 2 676
Orderstock i slutet av perioden* 5 745 5 977 -4% 5 878
Omsättning 1 170 1 151 2% 5 170
varav service 592 573 3% 2 502
Orderingång i förhållande till omsättning 1,07 1,23 1,03
Rörelseresultat 52 91 -43% 362
% av omsättningen 4,5 7,9 7,0
Jämförbart rörelseresultat 56 102 -45% 457
% av omsättningen 4,8 8,9 8,8
Jämförbart justerat EBITA** 65 113 -42% 498
% av omsättningen 5,6 9,8 9,6
Resultat före skatter 43 78 -45% 315
Resultat/aktie, EUR 0,05 0,10 0,37
Kassaflöde från rörelseverksamheten 42 35 232
Räntebärande lån, netto, i slutet av perioden 849 658 726
Bruttoinvesteringar 27 23 122
Nettoskuldsättningsgrad 0,42 0,29 0,30
Soliditet, % 35,3 39,6 40,8
Personal i slutet av perioden 18 642 19 225 -3% 18 795
*Under 2019 implementerade Wärtsilä strängare krav för bokandet av nya order, vilket resulterade i att vissa projekt togs bort från Energy-affärsområdets orderstock. Orderstocken för det första kvartalet 2019 har justerats för att återspegla denna förändring.
**Jämförbart justerat EBITA visas exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.

Wärtsiläs finansiella information för 2019 har justerats för att återspegla koncernens nya rapporteringsstruktur. Affärsområdena Wärtsilä Marine och Wärtsilä Energy utgör från och med första kvartalet 2020 koncernens rapporterade segment, medan Portfolio Business redovisas som övrig affärsverksamhet. Denna omräkning påverkar inte koncernens totala finansiella siffror.

Wärtsilä redovisar vissa alternativa resultatsiffror i enlighet med de riktlinjer som utfärdats av europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA). Definitionerna av dessa alternativa resultatmått presenteras i delårsrapportens avsnitt Beräkningar av finansiella nyckeltal.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En helt virtuell analytiker- och presskonferens ordnas idag, tisdagen 21.4.2020 kl. 10.00 finsk tid. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses genom att registrera sig på adressen: http://www.mediaserver.fi/live/wartsila.

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress: http://emea.directeventreg.com/registration/6094129. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tryck *0 och operatören hjälper er. Tryck *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och för att lägga på ljudet igen.  

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på Wärtsiläs webbsida senare under dagen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Arjen Berends
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5444
arjen.berends@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

 

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Direktör för Kommunikation, Varumärke och Marknadsföring
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2019 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport Q1 2020

© 2021 Wärtsilä