Palkka- ja palkitsemisraportti 2016

Palkka- ja palkitsemisraportti päivitetään vuosittain. 

Hallituksen jäsenten palkkiot
 
Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Yhtiökokous hyväksyi vuodelle 2016 seuraavat hallitusten jäsenten palkkiot:

  • jäsenet 66.000 euroa/vuosi
  • varapuheenjohtaja 99.000 euroa/vuosi
  • puheenjohtaja 132.000 euroa/vuosi.

Noin 40% vuosipalkkiosta maksetaan Wärtsilän osakkeina. Lisäksi maksetaan 600 euron kokouspalkkio kustakin kokouksesta, jossa jäsen on ollut läsnä. Puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena. Kullekin nimitysvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle maksetaan toteutuneesta valiokunnan kokouksesta 700 euron kokouspalkkio ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 1.200 euron kokouspalkkio. Puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena. Wärtsilän hallituksen jäsenille maksettiin 31.12.2016 päättyneeltä tilivuodelta palkkioita rahana yhteensä 736 tuhatta euroa. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön bonusjärjestelmään.

 
Hallitukselle maksetut palkkiot (TEUR)

Kokouspalkkiot Vuosipalkkiot Yhteensä
Hallituksen jäsenet 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Mikael Lilius, puheenjohtaja  23  20  132  132  155  152
Sune Carlsson, varapuheenjohtaja  8  7  99  99  107  106
Maarit Aarni-Sirviö  16  15  66  66  82  81
Kaj-Gustaf Bergh  8  7  66  66  74  73
Tom Johnstone  11  8  66  66  77  74
Risto Murto  15  13  66  66  81  79
Gunilla Nordström  8  7  66  66  74  73
Markus Rauramo  20  19  66 66   86  85

Wärtsilän osakkeina maksetut palkkiot

Hallituksen jäsenet Osakkeita, kpl
Mikael Lilius, puheenjohtaja  1 465
Sune Carlsson, varapuheenjohtaja  1 099
Maarit Aarni-Sirviö  732
Kaj-Gustaf Bergh  732
Tom Johnstone  732
Risto Murto  732
Gunilla Nordström  732
Markus Rauramo  732

 

Toimitusjohtajan ja johtokunnan palkitseminen
 
Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista. Toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. Bonuspalkkion ehdot päättää yhtiön hallitus vuosittain. Toimitusjohtajan ja johtokunnan bonuspalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen kannattavuustavoitteiden ja muiden taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tulospalkan osuus kokonaispalkasta voi olla korkeintaan 43% toimitusjohtajan ja yksi kolmannes muiden johtokunnan jäsenien osalta. Lisäksi konsernilla on pitkäaikainen, yhtiön osakkeiden kurssikehitykseen sidottu bonusohjelma konsernin ylimmälle johdolle.

Toimitusjohtajan peruspalkka on 780.000 euroa vuodessa. Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin edellä kuvatuin ehdoin. Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle täytettyään 63 vuotta. Hänen eläkkeensä määräytyy maksuperusteisen eläkejärjestelmän mukaisesti. Eläkemaksu on tietty prosenttiosuus vuosipalkasta. Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi maksettavan korvauksen määrä vastaa 18 kuukauden palkkaa.

Johtokunnan jäsenillä on yhtiökohtainen eläkejärjestelmä. Näiden henkilöiden lisäeläke ja eläkeikä vaihtelevat ja perustuvat yleensä siihen julkiseen eläkejärjestelmään, jonka piirissä ko. henkilöt ovat. Heidän eläkkeensä määräytyy etuus- tai maksuperusteisen eläkejärjestelmän mukaisesti.

Toimitusjohtaja Jaakko Eskolan taloudelliset etuudet 1.1.–31.12.2016:

  • Palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet: 781 tuhatta euroa
  • Bonukset: 179 tuhatta euroa
  • Osakkeen markkina-arvon kehitykseen perustuvat tulospalkkiot: 216 tuhatta euroa
  • Valinnainen eläkeikä: 63
  • Irtisanomisaika: 6 kuukautta
  • Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä maksettava korvaus: 18 kuukauden palkka + 6 kuukauden irtisanomisajan palkka

Lisätietoja johtokunnan palkitsemisesta on konsernitilinpäätöksessä, liite 29: Lähipiiritapahtumat.


Kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten kannustinjärjestelmistä ja niiden perusteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus päättää myös mahdollisista ylimmän johdon pitkäaikaisista kannustinohjelmista, elleivät ne lain mukaan kuulu yhtiökokouksen päätettäviksi. Muiden johtajien ja päälliköiden bonusjärjestelmistä päättää johtokunta.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät


Konsernissa on globaalisti kaikissa liiketoiminnoissa käytössä oleva bonusjärjestelmä. Bonus perustuu konsernin kannattavuuteen ja sovittuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Bonusjärjestelmän piirissä on noin 3.000 johtajaa ja päällikköä.

Konsernin toimihenkilöt ja työntekijät kuuluvat erilaisten bonus- tai tulospalkkiojärjestelmien piiriin. Kussakin maassa toimitaan asianomaisen maan palkkiojärjestelmistä säädettyjen lakien tai sopimusten mukaisesti. Konsernin bonusjärjestelmien ja muiden tulospalkkiojärjestelmien piiriin kuuluu yhteensä noin 80% konsernin henkilöstöstä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät


Hallitus on päättänyt yhtiön osakkeiden kurssikehitykseen sidotusta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä konsernin ylimmälle johdolle. Bonusohjelman piirissä on noin 100 johtajaa. Bonuksen suuruus riippuu osakkeiden kurssikehityksestä ennalta määrätyllä aikavälillä. Bonukselle on asetettu yläraja.

Kannustinjärjestelmän tavoite on yhtenäistää Wärtsilän ylimmän johdon ja osakkeenomistajien intressejä luomalla osallistujille pitkäaikainen osakkeisiin perustuva etu. Tämä edistää omistaja-arvon kasvattamista, pitkänaikavälin suorituskykyisen yrityskulttuurin vahvistamista pitkällä aikavälillä sekä vahvistaa Wärtsilän avainhenkilöiden sitoutumista yhtiöön.

Kunkin johtoryhmän jäsenen odotetaan kerryttävän Wärtsilän osakkeita vähintään määrän, joka vastaa arvoltaan henkilön perusvuosipalkkaa bruttona, ja pitävän osakkeet sen jälkeen omistuksessaan. Johtoryhmän jäsenten tulee hankkia Wärtsilän osakkeita 50%:lla yhtiön pitkäaikaisen bonusohjelman kautta saamistaan nettobonuksista, kunnes edellä määritetty omistustaso on saavutettu. Osakkeiden hankkimisesta osakemarkkinoilta huolehtii ulkopuolinen meklari niiden kymmenen peräkkäisen päivän aikana, jotka seuraavat Wärtsilän tulosjulkistusta koskien jokaisen yksittäisen bonusohjelman viimeistä vuotta.

Vuoden 2013 bonusohjelma käsitti 1.846.000 bonusoikeutta. Bonuksen suuruus riippuu kurssikehityksestä kolmen vuoden pituisen jakson aikana; perusteena on 37,05 euron kurssinoteeraus. Bonuksen yläraja on 10,00 euroa bonusoikeutta kohti, ja bonus huomioi 50% maksetuista osingoista. Vuoden 2013 bonusohjelman bonukset erääntyvät maksettavaksi helmikuussa 2017.

Vuoden 2014 bonusohjelma käsitti 2.076.000 bonusoikeutta. Bonuksen suuruus riippuu kurssikehityksestä kolmen vuoden pituisen jakson aikana; perusteena on 44,25 euron kurssinoteeraus. Bonuksen yläraja on 10,60 euroa bonusoikeutta kohti, ja bonus huomioi 100% maksetuista osingoista. Vuoden 2014 bonusohjelman bonukset erääntyvät maksettavaksi helmikuussa 2018.

Vuoden 2015 bonusohjelma käsittää 1.962.000 bonusoikeutta. Bonuksen suuruus riippuu kurssikehityksestä kolmen vuoden pituisen jakson aikana; perusteena on 47,47 euron kurssinoteeraus. Bonuksen yläraja on 13,84 euroa bonusoikeutta kohti, ja bonus huomioi 100% maksetuista osingoista. Vuoden 2015 bonusohjelman bonukset erääntyvät maksettavaksi helmikuussa 2019.

Arviointi

Hallitus seuraa konsernin lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä ja arvioi niiden perustana olevien tavoitteiden täyttymistä. Vuonna 2016 sovelletut kannustinjärjestelmät todettiin tasapainoisiksi ja markkinakäytäntöjen mukaisiksi.

© 2018 Wärtsilä